top of page

Periyodik Muayene ve Ortam Ölçümleri

Periyodik muayene ve ortam ölçümleri

Periyodik Test ve Muayeneler

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10. maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla görevlidir. 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmelik 7. maddesi gereğince, kullanım amacına uygun olarak işyerindeki iş ekipmanlarının yetkili kişilerce periyodik olarak test ve kontrollerinin yapılması ve düzenlenecek raporlarının, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanması gereklidir.

 

Basınçlı Kaplar

1. Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü

2. Kazan Dairesi Periyodik Kontrolü

3. Buharlı Pişirme Kazanları Periyodik Kontrolü

4. Hidrofor Tankı Periyodik Kontrolü

5. Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü

6. Hava Tankı Periyodik Kontrolü

7. Genleşme Tankları Periyodik Kontrolü

8. Otoklav Periyodik Kontrolü

 

Kaldırma Ekipmanları

1. Kaldırma Ekipmanları Periyodik Kontrolü

2. Platform Periyodik Kontrolü

3. Lift Periyodik Kontrolü

4. Forklift Periyodik Kontrolü

5. İş Makinaları Muayeneleri Periyodik Kontrolü

6. Caraskal Periyodik Kontrolü

7. Vinç Periyodik Kontrolü

8. Transpalet Periyodik Kontrolü

9. Mobil Vinç ve Kule Vinç Periyodik Kontrolü

10. Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü

11. Halat/Sapan Periyodik Kontrolü

 

Elektrik ve Topraklama

1. Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü

2. Aydınlatma Tesisatı Periyodik Kontrolü

3. Topraklama Tesisatı Periyodik Kontrolü

4. Kuvvetli Akım Tesisatı Periyodik Kontrolü

5. Patlayıcı Ortam Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü

6. Paratoner Tesisatı Periyodik Kontrolü

7. Pano ve İşletme Topraklaması Periyodik Kontrolü

Ortam Ölçümleri

İSG Mevzuatına göre İşverenler yaptırmak zorunda olduğu işlemlerdendir. İşverenler çalışanlarını iş yerlerinde bulunan ve kullanılan maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden korumak zorundadır.

 

20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” 5 inci maddesine göre; işverenler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanmalıdır.

Ortam Ölçümleri

1. Ortam Titreşim Ölçümü

2. Termal Konfor Ölçümü

3. Gürültü Ölçümü

4. Toz Ölçümü

5. Sıcaklık-Hava Akım Hızı-Nem Ölçümü

6. Aydınlatma Ölçümü

7. Elektromanyetik Alan Ölçümü

8. Silika Ölçümü

9. Aerosol Ölçümü

10. Uçucu Organik Bileşikler Ölçümü

11. Toksik ve Zehirli Gazların Ölçümü

12. Makine Gürültüsü Ölçümü

13. Formaldehit, Amonyak, Hidrojen Siyanür Ölçümü

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

1. Toplam/Solunabilir Toz Ölçümü

2. Uçucu Organik Bileşikler Ölçümü

3. Toksik ve Zehirli Gazların Ölçümü Gürültü Ölçümü

4. Kişisel Maruziyet El- Kol ve/veya Tüm Vücut Titreşim Ölçümü

5. Silika Ölçümü

6. Formaldehit, Amonyak, Hidrojen Siyanür Ölçümü

bottom of page