top of page

ISO Belgelendirme Danışmanlığı

ISO Belgelendirme Danışmanlığı

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO International Organization for Standardization’ ın kısaltması olup Uluslararası Standart Örgütünün hazırlamış olduğu kalite yönetim sistemleri standardıdır. ISO 9001 Standardı en son 2015 yılında güncellenerek yayımlanmış ve halen daha güncelliğini korumaktadır.

SO 9001 sistemi kuruluşların kendilerini geliştirmesi, bir düzen ve disiplin içinde sistematik olarak çalışabilmeleri için uygun bir ortam hazırlar. ISO 9001 reklam ve prestij kazandırmasına ek olarak kuruluşlara yeniden gözden geçirme ve sürekli iyileştirme olgusunu kazandırır.

Aylar süren çalışmalar neticesinde işletmelerin kurdukları ISO 9001 sistemi, standardın şartlarını karşılaması durumunda ve yapılan denetimler sonucunda başarılı olunması halinde firmaların ISO 9001 KALİTE BELGESİ almaya hak kazanmalarıyla neticelenmektedir. Sistemin sağlıklı işleyip işlemediği de her yıl yapılan ara denetimlerle ölçülmektedir. Böylece yapılan çalışmaların meyvesi olarak kuruluşların kaliteli ürün ya da hizmet ürettiği ISO 9001 belgesiyle ispatlanmış olur.

 

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi; Çevrenin ve doğal yapının korunabilmesi amacı ile oluşturulmuş ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayınlanmış bir yönetim sistemidir. Bir ürünün hammadde alım aşamasından son ürün haline getirilmesi aşamasına kadar geçen süreçte, çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlamak maksadıyla oluşturulmuştur.

SO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, küresel pazarda var olabilmek için artık insana, çevreye verilen değer ve saygıda önemli bir ölçüt olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüz tüketicisi, beklentilerinin ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasını istemenin yanında, kendisine, yaşadığı çevreye ve dünyasına da değer verilmesini ve saygı gösterilmesini talep etmektedir. Çevre ile etkileşimi olan pek çok kuruluş bugün yaptıkları faaliyetlerin çevreye olan etkisini en aza indirmek amacıyla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini kurmakta ve şartlarını yerine getirmek suretiyle de ISO 14001 çevre belgesini kazanmaktadırlar.

 

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 45001 Sistemi, firma içerisinde çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlığının korunmasını amaçlar. ISO 45001 :2018 belgesi, boyutuna, türüne ve etkinliklerine bakılmaksızın herhangi bir kuruluşa uygulanabilir.

Organizasyonun faaliyet gösterdiği bağlam ve çalışanlarının ve diğer ilgili tarafların ihtiyaçları ve beklentileri gibi faktörleri göz önünde bulundurarak, kurumun denetimi altındaki iş sağlığı ve güvenliği risklerine uygulanabilir.

 

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

OHSAS 18001, İngiliz Standartları Kuruluşu (BSI) tarafından yayınlanmış olan ''İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği'' standardıdır. İşyerlerinin çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirilmesi kanunlarca zorunludur. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, bu zorunluluğu yerine getirmede yardımcı olacak uluslararası bir standarttır. Kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok, çalışanın sağlığına ve iş güvenliği esasına dayanır. Kuruluşunuzun sağlık ve güvenlik yükümlülüklerini etkili bir biçimde karşılayabilmesine yardımcı olmak için ISO 9001 ve ISO 14001 ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmaları bu yönetim sistemi ile mümkün kılınmıştır.

 

​​ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi varlıklarının korumasına ve ilgili taraflara, özellikle de müşterilere güven verilmesine yönelik bir yönetim sistemidir. Bu standart, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini oluşturmak, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve geliştirmek için süreç yaklaşımını benimser.

 

Bilgi güvenliğine önem veren kurum ve kuruluşların illa belgelendirilmeleri gerekmez. ISO 27001 standardına göre ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurmaları da yeterlidir. Fakat hiçbir sistem ve uygulama üçüncü taraf bir gözle kontrol edilip denetlenmedikten sonra o sistemin etkinliğinden bahsetmek mümkün değildir.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Rekabetin hemen hemen her sektörde yoğun olarak yaşandığı bu günlerde, işletmeleri birbirinden ayıran en önemli özelliklerden birisi de hiç şüphesiz ’müşteri memnuniyeti’ ne verilen önemdir. Kuruluşların, bu ihtiyaçlarından dolayı sistemlerinde sürekliliği sağlamalarına yönelik ISO 10002 standardı geliştirilmiştir. 

ISO 10002 standardı ISO 9001 ile uyumlu bir standarttır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve belgesi olan bir firma, isterse ISO 10002 standardını da çok rahatlıkla ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile birlikte uygulayabilir. Bunun yanında, ISO 9001 sertifikası olup olmadığına bakılmaksızın, kuruluşların ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi istekleri, ISO 10002 standardı gereklilikleri doğrultusunda denetimi yapılması suretiyle belgelendirme yapılabilmektedir.

 

ISO 22301:2012 Sosyal Güvenlik İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı kuruluşların etkili bir iş sürekliliği sistemi kurmak ve yönetmek için gereksinimleri belirtir. Kuruluşların, iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli planları oluşturmaları, uygulamaları, işletmeleri, izlemeleri, incelemeleri, sürdürmeleri ve riskleri azaltmak için hazırlanmaları, yıkıcı olaylardan kurtarmak için belgelenmiş bir yönetim sistemini geliştirmeleri için gerekli şartları belirtir.

SO 22301, iş sürekliliği yönetimi için uluslararası bir standarttır. Bu standart, her türlü olaya karşı iş sürekliliğini sağlamak için gereken adımları belirler. ISO 22301, bir işletmenin kriz anında nasıl tepki vereceğini ve işlerini ne kadar hızlı bir şekilde normale döndürebileceğini belirler.

Her işletme, beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmalıdır. Doğal afetler, insan hataları veya teknolojik arızalar gibi durumlar iş sürekliliğini tehdit eder. ISO 22301, bir işletmenin bu tür beklenmedik olaylara karşı ne kadar dirençli olduğunu belirleyen bir standarttır.

bottom of page