top of page

İş Yeri Hekimi

İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi Kimdir?

  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş hekimlere iş yeri hekimi unvanı verilmektedir. İş yeri hekimlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkilendirmiş olduğu eğitim kurumlarından eğitim aldıktan sonra, yine bakanlığın yapacağı sınavda başarılı olarak iş yeri hekimliği sertifikası lamaya hak kazanmış olmaları gerekmektedir.

  • Bakanlıkça belirlenen eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Eğitimin teorik kısmı 180 saat, uygulama kısmı 40 saat ve toplamda 220 saat olarak gerçekleşmektedir Ayrıca işyeri hekimleri, mesleklerini tam bağımsız bir ortamda yapmakta ve ek olarak işçilerin sağlık konusundaki hak ve bilinçlerini de geliştirmekle görevlidirler.

İşyeri Hekiminin Görevleri:

  • Sağlık gözetimi,

  • Eğitim ve bilgilendirme,

  • Rehberlik ve danışmanlık,

  • İlgili birimlerle iş birliği,

  • Risk değerlendirmesi,

 Çalışma Süresi:

İşyeri hekimi süre hesaplaması 8 Aralık 2014 tarihli resmi Gazete de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri” adlı 12.maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve üçüncü fıkrada yer alan “1500” ibareleri “1000”, dördüncü fıkrada yer alan “1000” ibareleri “750” olarak değiştirilmiştir.

 Bu maddeye göre;

  • Az Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.

  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

  • Çok Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

“Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri hariç diğer diğer işyerlerinde çalışan işyeri hekimleri tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz”.

İşyeri Hekimliği Kapsamındaki Hizmetler:

İşverene ve çalışanlara sağlık gözetimi ile ilgili rehberlik ve danışmalık yapmak.

· Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak ve iş yerinde muhafaza etmek.

· İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılmak.

· Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak.

· İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyelerde bulunmak.

· İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında iş yerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak.

· İşçilerin sağlık gözetimini yapmak.

· Genel sağlık konularında eğitim vermek işyeri hekimimizin görevleri arasındadır.

· İşyeri hekimi İş Güvenliği Uzmanı ile birlikte yıllık çalışma planı hazırlar.

· İşin yönetilmesindeki ergonomik ve psiko-sosyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak. 

bottom of page