top of page

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

İş Güvenliği Eğitimi programını tamamlayan, ilgili bölümlerde başarılı olup (Mimar, Mühendis, Tekniker) Çalışma ve Sosyal Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş kişilere “İş Güvenliği Uzmanı” denir.

İş Güvenliği Uzmanının Görevleri:

a) Rehberlik

İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

b) Risk Değerlendirmesi

İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

c) Çalışma Ortamı Gözetimi

Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek. İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

d) Eğitim Bilgilendirme ve Kayıt

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek. Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK-2’deki örneğine uygun olarak hazırlamak. Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

e) İlgili Birimlerle İşbirliği

İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak. Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.

Çalışma Süreleri:

İş Güvenliği Uzmanı süre hesaplaması 29 Aralık 2012 Resmi Gazete’ de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’ in “iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri” adlı 12.maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre;

  • Az Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

  • Tehlikeli sınıflarda yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

  • Çok Tehlikeli sınıflarda yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

İş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.

İş Güvenliği Uzmanı Hizmetleri:

 İş güvenliği uzmanı ilk olarak çalışmaya başladığı işyerindeki tehlikeleri belirler, risk analizini ve risk değerlendirmesini yapar. Bu risk değerlendirmesine göre tehlikelerin kaynağında yok edilmesine yönelik tedbirlere öncelik verir. Risklerin ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınması için işçilerin veya temsilcilerinin görüşlerini de alarak gerekli çalışmaları planlar.  Ölçüm, analiz ve kontrollerin yapılmasını sağlayarak, alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunur.

- İşyerinde,  çalışma ortamının gözetimini yapmak, İşyerinde yapılan çalışmaların, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak, iş güvenliği uzmanının ana görevleri arasında yer alır.

- Kaza, yangın, doğal afetler gibi acil müdahale gerektiren durumlar için acil durum planının hazırlanmasını sağlamak ve uygulamaların takibini yapmak,

- İş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken makine ve diğer ekipmanların periyodik bakım, kontrol ve ölçümlerini planlayıp, kontrol ve takibini yapmak.

- Yangın veya patlamaların önlenmesi için gerekli çalışmaları planlamak ve uygulamaların takibini yapmak, yangın veya patlama durumunda alınacak tedbirleri belirlemek,

- İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamının gözetimi ile ilgili gerekli açıklamalarda bulunmak, danışmanlık yapmak ve kurulda alınan kararların uygulanmasını izlemek,

- İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak

- İşyerinde meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı veya herhangi bir tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak düzeltici faaliyet planlarını yapmak ve uygulamaları takip etmek.

- İşyerlerinin tasarımı, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve çalışma sırasında kullanılan maddeler de dahil olmak üzere işin planlanması ve organizasyonu konusunda tavsiyede bulunmak.

- İşyerinde yeni bir bölüm veya sistem kurulacağı ya da yeni makine, tezgâh ve cihaz alınacağı durumlarda inceleme ve araştırma yaparak sağlık ve güvenlik yönünden uygun seçim yapılması için işverene tavsiyelerde bulunmak.

- Kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularında işverene tavsiyelerde bulunarak, çalışanların kullanması konusunda uyarılarda bulunmak.

 - İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak planlayarak, çalışanlara gerekli temel iş güvenliği eğitimlerini vermek.

- Yıllık çalışma planını işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak,

- İşyerindeki çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydederek ve yönetmelikte belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.

- Birden fazla madde veya etkenin aynı anda işyerinde bulunmasından dolayı ortaya çıkabilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda değerlendirmek,

- Atalı bulunduğu işyerinde yapmış oldukları işlemler ile ilgili gerekli tüm kayıtların tutulmasını sağlayarak denetimlerde gösterilmek üzere hazır bulundurmak.

bottom of page